Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného v Pneuservisu Šišmiš s.r.o. a prostřednictvím on-line obchodu pneusismis.cz, který provozuje:

Obchodní společnost Pneuservis Šišmiš s.r.o.

IČ: 287 34 041, DIČ: CZ287 34 041, Borská 33, Lada 47001 Česká Lípa,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29379

Provozovna Pneuservis Šišmiš: Lada - Borská 33, Česká Lípa

Telefon: 487524441, Mobil: 606502087, Email: info@pneusismis.cz

 

1. Záruční podmínky

a) Pneuservis Šišmiš s.r.o. (dále jen Prodejce) poskytuje na pneumatiky a ostatní prodávané zboží (dále jen výrobky), které konečnému spotřebiteli (nebo jen Zákazníkovi) dodá přímo nebo prostřednictvím e-shopu, záruku po dobu životnosti výrobku, nejdéle však 24 měsíců od data převzetí nového zboží a 12 měsíců použitého zboží. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost. Toto Zboží:

- má vlastnosti, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží

- je v odpovídajícím množství

- vyhovuje požadavkům právních předpisů a sjednané jakosti

- zboží se hodí k účelu, který uvádíme

- za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno

- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

 

b) právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy máte v případě, že:

- pokud je vadným výrobkem pneumatika osobního vozu s 10% nebo menším ojetím nebo pneumatika nákladního vozu s 5% nebo menším ojetím, vadný výrobek vymění za nový

- zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené

- je vada neodstranitelná

- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě

- se na zboží vyskytne větší počet vad

- nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí)

Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

 

c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

- nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží

- nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí)

- nezjednáme nápravu v přiměřené době

- pokud výrobkem není pneumatika ve stavu podle odstavce 1b) těchto Záručních a reklamačních podmínek, poskytne Prodejce Zákazníkovi finanční kompenzaci na nákup nového výrobku. Výše finanční kompenzace se vypočítá podle zbývající hloubky dezénové drážky pneumatiky nebo podle procenta ojetí v okamžiku uznání reklamace.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího

 

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem

- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně

- poškození zboží přírodními živly

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci

- opotřebením po mez stanovenou zákonem

- o vadě jste před převzetím věci věděli

- uplynula záruční doba

 

e) Vyjímky

Prodejce není povinen plnit z uplatněného práva z odpovědnosti za vady, a to zejména u pneumatik, pokud výrobek:

- byl poškozen neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zacházením jako např. nedodržováním předepsaného huštění, překračováním přípustného zatížení anebo rychlosti jízdy či jinými vlivy, např. mechanickým poškozením, pořezáním, nastřelováním hrotů atd.

- byl třetí osobou opravován, protektorován, renovován, nebo na něm byl změněn dezén

- byl mechanicky zbaven výrobního čísla

- byl na poškozeném místě již opraven osobou, jež k této opravě nebyla pověřena Prodejcem.

 

f) Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem Odstoupením od Kupní smlouvy Všeobecných obchodních podmínek.

Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v naší provozovně, po domluvě je možná písemná reklamace.

Doporučený postup při reklamaci:

- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně

- zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili (opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny)

- reklamované zboží nám doručíte osobně nebo přepravní společností (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme). V případě zaslání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží přiložte doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme v co nejkratší době, obvykle do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o přijetí reklamace (právo uplatnění, obsah reklamace, způsob a forma vyřízení, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

3. Doporučení při přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu Zákazníka pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

 

Tento reklamační řád je platný od 25.4.2017