VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost Pneuservis Šišmiš s.r.o. IČ: 287 34 041, DIČ: CZ287 34 041, Borská 33, Lada 47001 Česká Lípa,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29379

Provozovna Pneuservis Šišmiš: Lada - Borská 33, Česká Lípa

Telefon: 487524441, Mobil: 606502087, Email: info@pneusismis.cz

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost se převážně zabývá nákup a prodej zboží, udržba motorových vozidel a jejich příslušenství-pneuservis, rychloservis.

1. Charakter všeobecných smluvních podmínek

Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro nákup v kamenném i internetovém obchodu provozovaném Prodávajícim na adrese www.pneusismis.cz (dále jen také jako„E-shop").Tyto všeobecné smluvní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Kupující může být spotřebitel (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní , nebo jiné podnikatelské činnosti), nebo zákazník, který není spotřebitelem (při uzavírání a plnění smlouvy jedná vrámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ). Pro případ, že je Kupující spotřebitel, se vzájemná práva a povinnosti řídí těmito smluvními podmínkami a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkem v platném znění,dále pak zákonem 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele v platném znění pro případ, že je Kupujícím zákazník, který není spotřebitelem, se vzájemná práva a povinnosti řídí těmito smluvními podmínkami a zákonem č.513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem v platném znění.

2. Objednávka uzavření smlouvy a ochrana osobních údajů

Kupující si může objednat zboží z aktuální nabídky Prodávajícího v kamenném obchodě,ústně, telefonicky i prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách,www.pneusismis.cz Kupující učiní objednávku zboží, která je návrhem kupní smlouvy. Všechny způsoby objednání jsou pro Kupujícího závazné. V objednávce je uveden druh zboží, jeho množství, cena, jméno a kontaktní údaje Kupujícího a místo dodání. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k účelu vyřešení objednávky ( Prodávající a Kupující) a jen k úkonům snimi spojené. Podáním objednávky Kupující dává na vědomí, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi (všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné na www.pneusismis.cz) Prodávající potvrdí objednávku zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví Prodávající s Kupujícím jiný termín ,nebo učiní jinou nabídku. Prodávající, má právo objednávku zrušit není-li zboží skladem nebo bylo zboží již vyprodáno. Kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky o zrušení objednávky. Ceny jsou vždy dohodnuty před objednávkou , na objednávce jsou již ceny neměnné. Zpětná úprava ceny a fakturačních údajů není možná. Kupní smlouva mezi Prodávajíécím a Kupujícím je uzavřena odesláním potvrzení o přijetí této objednávky.

3. Cenové a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ke kupní ceně za zboží se připočte rovněž cena za dopravu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodvatelů zboží. Pokud se strany na nové ceně nedohodnou je to důvod pro zrušení smlouvy.

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, nebo další aktualizace nabídky. Jiné ceny jsou platné vždy do jejich aktualizace.

Kupní cenu je možné zaplatit:

a) hotově při osobním odběru

b) platební kartou

c) formou dobírky v hotovosti při zaslání dopravní službou ' 

d) Pokud Kupující odmítne zboží, které prodejce objednal přímo na jeho přání, prodejce upozorňuje, že Kupující je povinen uhradit náklady spojené s vrácením zboží zpět dodavateli (poštovné, manipulační poplatek). Do doby zaplacení zboží, je zboží majetkem Prodávajícího.

V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky nad 20 000 Kč může prodávající požadovat zaplacení zálohy. Záloha bude započtena na celkovou kupní cenu převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží Kupujícímu.

4. Dodací podmínky

Kupující si může zboží vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího pneuservis Šišmiš, Borská 33- Lada,Česká Lípa, nebo bude zboží Kupujícímu dle typu zvolené dopravy dodáno na místo dodání určené Kupujcím.Prodávající, není-li výslovně stranami sjednáno jinak, je povinen dodat zboží pouze v rámci ČR.

Objednané zboží bude dle dostupnosti a provozních možností Prodávajícím dodáno zásilkovou službou , nebo jiným přepravcem obvykle do 5ti pracovnch dnů od provedení objednávky. Zboží, které není skladem, do 14 dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.Prodávající informuje Kupujícího o odhadované době dodání současně při potvrzení objednávky.

Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání čísla zásilky (číslo zašle Prodávající e-mailem Kupujícímu. Vpřípadě, že prodávající není schopen do 20ti pracovních dnů zboží dodat, bude objednávka stornována.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - zejménan neporušenost obalu, druh a množství zboží podle přiloženého dodacího listu . 

V případě, že kupující zboží nepřevezme, nebo se mu jej nepodaří doručit, má se za to, že Kupující odstoupil od smlouvy a je povinen Prodávajícímu uhradit prokazatelně vynaložené náklady (tedy náklady na dopravu, manipulační poplatek).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který má postavení spotřebitele má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mail v.sismis@seznam.cz Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu expedičního skladu (nesmí být dobírkou). Před vrácením zboží Kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu, manipulační poplatek). Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

6. Postup při výměně (reklamaci) zboží

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou.Bude-li reklamace Distributorem uznána, Distributor:

a) vadný výrobek vymění za nový, pokud výrobkem je pneumatika osobního vozu s 10% nebo menším ojetím nebo pneumatika nákladního vozu s 5% nebo menším ojetím.

b) poskytne Prodejci (Zákazníkovi) finanční kompenzaci na nákup nového výrobku Distributora, pokud výrobkem není pneumatika ve stavu podle odstavce 6a) těchto Záručních a reklamačních podmínek. Výše finanční kompenzace se vypočítá podle zbývající hloubky dezénové drážky pneumatiky nebo podle procenta ojetí v okamžiku uznání reklamace.

Vadné výrobky, jejichž reklamace byla vyřízena postupem podle odstavce 6 těchto Záručních a reklamačních podmínek, se stávají majetkem Distributora.Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Distributora pouze v případě, že vada byla uznána Distributorem. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla distributorem uznána, jdou zcela k tíži  zákazníkovy (Reklamující).Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup: Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost při převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem. na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel.Podepsáním dodacího listu Kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout.Kupující neprodleně kontaktuje Prodejce emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může Kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky Prodejce o tom informuje Kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.Prodávající upozorňuje Kupujícího, že je připraven započíst své případné nároky na náhradu škody za neúplné, poškozené či viditelně opotřebené vrácené zboží či náklady spojené s vrácením zboží proti případnému nároku Kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny).

7. Výjimky

Prodejce (Disributor) není povinen plnit z uplatněného práva z odpovědnosti za vady, pokud výrobek:

a) byl poškozen neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zacházením jako např. nedodržováním předepsaného huštění, překračováním přípustného zatížení anebo rychlosti jízdy či jinými vlivy, např. mechanickým poškozením, pořezáním, nastřelováním hrotů atd.

b) byl třetí osobou opravován, protektorován, renovován, nebo na něm byl změněn dezén

c) byl mechanicky zbaven výrobního čísla

d) byl na poškozeném místě již opraven osobou, jež k této opravě nebyla pověřena Distributorem.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeopbecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajíécího, v den odeslání objednávky. Objednávka je po potvrzení archivována za účelem jejího splnění (a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu do vyřízení objednávky.)

Tyto všeobecné obchodní podmíny vstupují v platnost dne 17. 11. 2012

Prodávající při řešení sporů vždy preferuje mimosoudní vyřízení.

 

PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ s.r.o.

Václav Šišmiš 

jednatel